Statut Zadyszki

 1. Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny
 2. Cele i sposoby działania
 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
 4. Władze
 5. Majątek i fundusze
 6. Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ 1

Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Oświęcimski Klub Biegacza „Zadyszka’’, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem

§2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia miasto Oświęcim.

§3

Stowarzyszenie współpracuje z organami państwowymi, samorządowymi, oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami w celu realizacji zadań zbieżnych z celami Stowarzyszenia.

§4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§7

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§8

Klub posiada osobowość prawną.

§9

Klub działa zgodnie z ustawą o Kulturze Fizycznej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz własnym statutem.

ROZDZIAŁ 2
Cele i metody działania

§10


Celem Stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzowanie idei biegania.

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 1. wsparcie organizacji imprez biegowych,
 2. organizację wspólnego biegania,
 3. organizację wspólnych wyjazdów na imprezy biegowe,
 4. popieranie budowy oświęcimskich tras biegowych i rowerowych,
 5. organizację masowych imprez biegowych,
 6. organizację sympozjów i konferencji,
 7. współdziałanie z wojskiem w sprawach sportów biegowych i obronnych,
 8. publikowanie wydawnictw,
 9. działania naukowe,
 10. działania marketingowe.

ROZDZIAŁ 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§11

Członkiem zwyczajnym może być obywatel RP lub obcokrajowiec - także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium RP, który ukończył 16 lat, złożył deklaracje członkowską, oraz uiścił obowiązujące opłaty członkowskie.

§12

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
 2. głosować na Walnym Zebraniu Członków,
 3. wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia na zasadach określonych w niniejszym statucie oraz w ustawie o stowarzyszeniach,
 4. uczestniczyć w zjazdach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd,
 5. wysuwać postulaty i wnioski do właściwych władz, oceniać ich działalność i swobodnie wyrażać poglądy na każdym forum organizacji,
 6. uzyskiwać od władz Stowarzyszenia informacje o działalności oraz uzasadnienie podejmowanych decyzji,
 7. nosić odznaki i legitymacje zgodnie z obowiązującymi przepisami, reprezentować Stowarzyszenie na imprezach ogólnokrajowych i międzynarodowych za zgodą zarządu stowarzyszenia.

§13

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,
 2. sumiennie wykonywać działania, które zostały mu powierzone przez władze Stowarzyszenia,
 3. ochraniać mienie Stowarzyszenia, jako wspólne dobro jego członków,
 4. opłacać regularnie składki członkowskie.

§14

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie materialne na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez zarząd Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający będący osobą prawną działa za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 3. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem biernego prawa wyborczego.

§15

 1. Członkostwo honorowe nadaje walne zebranie Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.
 2. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego i zwolniony jest od świadczeń członkowskich.

§16

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody,
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Stowarzyszenia.

§17


Członek naruszający obowiązki określone w §13 Statutu i w regulaminach może być ukarany przez zarząd Stowarzyszenia jedną z następujących kar:

 1. upomnieniem,
 2. naganą z ostrzeżeniem,
 3. częściowym ograniczeniem w uprawnieniach członkowskich na okres do 1 roku,
 4. zawieszeniem w prawach członka na okres do 1 roku,
 5. wykluczeniem ze Stowarzyszenia za działalność na jego szkodę,

Ponowne przyjęcie osoby, która została wykluczona, może nastąpić po upływie 2 lat od daty prawomocnego orzeczenia o wykluczeniu.

§18

 1. Członkowi Stowarzyszenia ukaranemu jedną z kar wymienionych w §16 przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie dwóch tygodni.
 2. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

§19

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
 2. skreślenia z powodu nieopłacenia składki przez okres co najmniej roku,
 3. z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd Stowarzyszenia uzna zwłokę za usprawiedliwioną,
 4. wykluczenia przez Walne Zebranie Stowarzyszenia,
 5. rozwiązania się Klubu.

ROZDZIAŁ 4
Władze Stowarzyszenia

§20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

§21

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie Stowarzyszenia z prawem głosu.
 3. Każdy członek posiada jeden głos.
 4. Walne Zebrane może być zwołane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
 5. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze odbywa się co 12 miesięcy.
 6. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
 7. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków co najmniej 21 dni przed terminem.

§22

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić jedynie uchwałą Walnego Zebrania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania wchodzą w życie z momentem podjęcia, oprócz zmian w Statucie, które wchodzą w życie z dniem postanowienia Sądu.

§23

Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie:

 1. na podstawie własnej uchwały,
 2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek 1/4 liczby członków.

§23

 1. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie nie później niż 2 miesiące od daty wpłynięcia wniosku.
 2. W przypadku nie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przewidzianym terminie Komisja Rewizyjna zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie.

§24

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie zmian w Statucie,
 2. ustalanie programu i kierunków działalności merytorycznej,
 3. ustalanie polityki finansowej Stowarzyszenia, w szczególności ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
 4. wybór Zarządu,
 5. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 7. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 8. przyznawanie na wniosek Zarządu tytułu członka honorowego,
 9. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu,
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§25

Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał:

 1. w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% członków z prawem głosu,
 2. w drugim terminie - niezależnie od ilości obecnych o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§26

 1. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że statut przewiduje inaczej.
 3. Na wniosek co najmniej 1/3 członków obecnych ma Walnym Zebraniu przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne.
 4. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym uczestniczą pozostali członkowie Stowarzyszenia, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§27

W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz, członek zarządu. W skład zarządu wchodzą również członkowie nadzwyczajni, bez prawa głosu.
Do kompetencji Zarządu należy tworzenie warunków rozwoju i prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania i sprawozdaniami Komisji Rewizyjnej,
 3. zwoływanie Walnych Zebrań Stowarzyszenia,
 4. powoływanie oraz rozwiązywanie grup i komisji problemowych, oraz koordynowanie ich działalności,
 5. powoływanie i odwoływanie działów i ich szefów,
 6. zatwierdzanie regulaminów działalności grup, komisji problemowych, działów oraz innych regulaminów wewnętrznych,
 7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu działania,
 8. zatwierdzanie wniosków Komisji Rewizyjnej,
 9. przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji,
 10. powoływanie i odwoływanie członków zgodnie z paragrafami §10 - §18,
 11. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 12. Zarząd może powołać biuro,
 13. Zarząd może powołać członków nadzwyczajnych.

§28

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków z prawem głosu.
 2. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
 4. W okresie między posiedzeniami zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Wiceprezesem lub sekretarzem.

§29

 1. członek zarządu klubu może zostać zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu,
 2. uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do głosowania,
 3. usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Klubu w terminie 30 dni od podjęcia stosownej uchwały.

§30

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, na czele z przewodniczącym.
 2. Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność merytoryczną i finansową Stowarzyszenia na wszystkich szczeblach.
 3. Komisja Rewizyjna może powołać mężów zaufania do pomocy w przeprowadzaniu kontroli konkretnej dziedziny działalności Stowarzyszenia.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez walne Zgromadzenie Klubu.

§31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. sprawdzanie zgodności uchwal Zarządu Stowarzyszenia z obowiązującym prawem, Statutem Stowarzyszenia, uchwałami Walnego Zebrania i wewnętrznymi regulaminami Stowarzyszenia,
 2. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
 3. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwal Zarządu,
 4. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 5. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z całokształtu swej działalności,
 6. występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. W przypadku nie udzielenia absolutorium Komisja Rewizyjna przedstawia swoją propozycję rozwiązania powstałej sytuacji.
 7. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
 8. występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania klubu względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia działań zarządu niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu.

§32

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, oraz członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§33

Wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się na Walnym Zebraniu na następujących zasadach:

 1. kandydata na Prezesa zgłasza co najmniej 5 członków Stowarzyszenia,
 2. Prezes proponuje kandydatów na członków Zarządu,
 3. głosy są oddawane na poszczególnych kandydatów,
 4. głosowanie jest tajne.

§34

 1. W razie rezygnacji lub niezdolności do pełnienia funkcji przez członka Zarządu Zarząd Stowarzyszenia zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie dla dokonania wyborów uzupełniających.
 2. W razie rezygnacji lub niezdolności do pełnienia funkcji przez członka Komisji Rewizyjnej Zarząd Stowarzyszenia zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie celem dokonania wyborów uzupełniających.


ROZDZIAŁ 5
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§35

Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze oraz inne własności niematerialne i prawne.

§36

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. wpisowe i składki członkowskie,
 2. dotacje i darowizny,
 3. dochody z działalności statutowej,
 4. pożytki z ruchomości, nieruchomości i praw należących do Stowarzyszenia.
 5. inne wpływy.

§37

 1. Dla ważności pism dotyczących spraw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy skarbnika oraz prezesa lub wiceprezesa.
 2. Możliwe jest wydanie jednorazowego upoważnienia członkowi stowarzyszenia, upoważnienie wydaje skarbnik oraz prezes lub wiceprezes.

§38

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania jego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ 6
Postanowienia końcowe

§39

 1. Uchwały w sprawie zmian w Statucie podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów.
 2. W przypadku nie uzyskania bezwzględniej większości głosów w pierwszym terminie, uchwała zapada zwykłą większością głosów w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych.
 3. Każda zmiana w Statucie wymaga rejestracji w Sądzie.

§40

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. Do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50%członków.

§41

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach.

 

Zarząd Zadyszki:

 • prezes - Krzysztof Skibicki
 • wiceprezes - Maciej Wieczorek
 • skarbnik - Ryszard Krakowczak
 • sekretarz - Artur Rybarz
 • członek - Paweł Jarzębowicz

Komisja rewizyjna:

 • Grzegorz Basta
 • Krzysztof Ryłko
 • Paweł Kobosko